List of Foreign Language Books in the ASP Library Collection

List of Journals, Articles, and Books in Armenian 

Ա

Ալթընայ, Այշե Գյուլ; Ֆեթհիյե Չեթին (2011). Թոռներ, Երևան, - Altynay, Aysegul and Fethiye Chetin. (2011). Grandchildren. Yerevan. (2 copies) 

Ակնունի, Է. (1914). Մեծ Իդեալիստը. Հրատ. Արծիւ Ժող. Գրավաճառանոցի, Կ. Պոլիս.

Ակնունի, Է. (1911). Բողոքի Ձայն. Հայրենիք հրատ., Պօսթըն.

Ահարոնեան, Աի. (1943). Իմ Բանդը եւ Երազներիս Աշխարհը. Հայրենիք տպարան, Պոսթըն.

Ասատրյան,Մ.Ե. (1983). Ժամանակակից Հայոց լեզու, Երևան,  -Asatryan, M.E.  (1983). Modern Armenian Language, Yerevan. 

Աստուածաշունչ Հին եի Նոր Կտակարանաց,(1930). Վիէննա- The Holy Bible Old and New Testaments, (1930), Vienna: Armenian Bible Society.

Աստուածաշունչ Հին եի Նոր Կտակարանաց, (1923). Կոստանդնուպոլիս - The Holy Bible Old and New Testaments,(1923). Constantinople. 

Արամայիս. (1907). Մի Քանի Գլուխ Հայ Թուրքական Ընդհարումներից. Մաս Առաջին. Թիֆլիս.

Արմէն Գարօ. (1948). Ապրուած Օրեր. Բոստըն, Հայրենիք Տպարան.

Բ

Բաբայան, Սուրեն,( 1989). Կիրովական, Երևան – Babayan, Suren, (1989). Kirovakan, Yerevan. 

Բախչինեան, Արծուի, (2007). Սառա Բեռնարը եւ Հայերը, Երեւան- Bakhchinyan, Artsvi (2007). Sarah Bernhardt and Armenians, Yerevan. 

Բախչինյան, Արծվի (2004). Հայերը Համաշխարհային Կինոյում, Երևան -Bakhchinyan, Artsvi (2004). Armenians in World Cinema, Yerevan.

Բարսեղեան, Գեղամ. (1931). Ամբողջական Գործը. Փարիզ. 

Գ

Գաբամաճեան, Սիմոն. (1909). Գամեր, Փոքրիկ Ճամբորդը Արեւելքի Մէջ. Սագաեան Կալաթա, Կ. Պոլիս.

Գալստանեան, Բագրատ Եպս. (2008). Խոհեր. Մոնթրէալ. - Galstian, Bagrat Bishop. (2008). Thoughts. Montreal.  

Գազանճեան, Գիսակ. (19..). Պատերազմ. Երան տպագրութիւն, Պօսթըն.

Գէորգ-Մեսրոպ. (1923). Հայոց Պատմութիւն. Սէթեան տպագրութիւն, Կ.Պոլիս.

Գոհարներ Հայ Գրականութեան. (1916). Հայրենիք տպարան, Պոսթոն.

Դ

Դիկկենս, Չարլզ. Դաւիթ Կօպպէրֆիլդ.  Թարգմ. Փիլիպպոս Վարդանեան. Թիֆլիս.

Ե

Երէցեան, Արամ. (1921). Սասուն  Դիւցազներգութիւն (Իրական Կեանքէ Առնուած). Հայրենիք տպարան, Պոսթըն.

Երէցեան, Յարութիւն. (խմբ.). Ապրիլ Մշակույթային և կենցաղային Ամսաթերթ. Ամերիկահայ Գաղութը Երրերդ 100 Ամեակի Սեմին , Հուլիս 1977, Թիվ 3 -  Yeretzian, Harovtioun Abril Monthly.  July 1977. No. 3. Los Angeles: Abril. 

Զ

Զանոյեան, Վահան,(2010). Վերադարձ, Երևան,  Էդիթ Փրինթ -  Zanoian, Vahan. (2010). Return/homecoming. Yerevan, Edit Print. 

Զարդարեն, Ռուբեն. (1930). Ամբողջական երկեր, Ա. Արձակ Էջեր ու Հէքեաթներ. Փարիզ.

Զարդարեան, Ռ. (1914). Մեղրագետ. Լուսաղբիիր հրատարակչական ընկերութիւն, տպարան Սանճագճեան, Կ.Պոլիս.

Զարդարեան, Ռ. (1927). Մեղրագետ. Տարրական Ընթացք. Բ. Տարի. Հայրենիք տպարան, Պոսթըն.

Զարեւանդ. (1926). Միացեալ Անկախ Թուրանիա կամ Ինչ Կը Ծրագրեն Թուրքերը.

Զօհրապ, Գրիգոր. (1932). Ծանօթ Դեմքեր ու Պատմուածքներ. Փարիզ.

Թ

Վարդապետ Թէոսորեան, Ի.Ս. (1866). Պատմութիւն Մուրատեան եւ Հայկազեան Վարժարանաց եւ Մխիթարեան Աբբայից. Հատոր Գ. Փարիզ.

Թորլաքեան, Միսաք. (1953). Օրերուս Հետ. Հորիզոն տպարան, Լոս Անճէլըս.

Թորոսեան, Պետռոս Ռուբէն. (1912). Ամերիկեան Քաղաքացի. Տպագրութիին Թորոսեան.

Թորոսեան, Պօղոս. (1911). Սեոային Առողջաբանութիւն. Երան հրատարակութիւն, Պօսթըն.

Թորոսեան, Պօղոս. (1916). Սեոային Առողջաբանութիւն. Հայրենիք տպագրութիւն, Բոստոն.

Թումանեան, Յով.. (1923). Անուշ. Արմէնիա տպարան, Նիւ Եորք.

Թուրիկեան,Գ. (1921). Անծանոթ Ծնունդը կամ Հանիֆէ-ն. Դրուագներ Հայրենիքի ճամբուն վրայ. Յ.Մ. Ազնաիոր, Կ.Պոլիս.

Ի

Իպսէն, Հէնրիք. (1920). Ծովուն Տիկինը. Հայրենիք տպարան, Պօսթըն. 

Իսահակեան, Ա. (1922). Արձակ Էջեր. Հայկաշէն գրատուն, Կ.Պոլիս.

Լ

Լակէրլօֆ, Սէլմա. (1914).Երուսաղեմ-Տալէքարլիի Մէջ.  Թարգմ. Ռ. Զարդարեան. Հայրենիք հրատ.

Լիպարիտյան, Ժիրայր. (1999). Պետականության Մարտահրավերը. Հայ քաղաքական միտքը  անկախությունից ի վեր, Երևան –Libaridian, Gerard.(1999).  The challenge of the Statehood. Armenian Political thinking since  Independence. Yerevan.

Կ

Կակոսեան, Յակոբ Ա. (խմբ. ). (1974). Գէորգ Կակոսեան. Սեիան Տպարան, Պէյրութ. – Gagossian, Hagop A .(ed) (1974). Georg Gagossian. Sevan, Beyrouth.

Կարո Սասունի. (1927).  Տաճկահայսատանը Ռուսական Տիրապետութեան Տակ (1914-1918). Բոստոն.

Կեսար, Ա. (1945). Այնթապի Գոյամարտը, "Հայրենիք"ի Պոսթըն, ՄԷՍ – Kesar, A.(1945). Ayintap Battle. "Hayreniq" post.

Հ

Համառօտ Ժամագիրք Հայաստանեայց. Ս. Եկեղեցւոյ. (1916).Ազգ տպարան, Պոսթոն.

Հայաստան. (1987). ASALA, թիվ 133- Newspaper Hayastan. (1987). ASALA, No. 133.  

Հայկազեան Հայագիտական Հանդես. (2010).  Արծուի Բախչինեան, Ալբանիայի Հայերը եւ Հայ Ալբանական Առնչութիւններ, Պէյրութ - Haigazian Armenological Review. (2010). Armenians in Albania and Armenian- Albanian Relations, Bairut. 

Հայկազեան Հայագիտական Հանդես. (2010).Գրախօսականներ, Պէյրութ - Haigazian Armenological Review. (2009). Reports, Beirut.

Հայկազեան Հայագիտական Հանդես. (2009).  Մահագրութիւն, Պէյրութ - Haigazian Armenological Review. (2009). Beirut. 

Հայկազեան Հայագիտական Հանդես. (2009). Արծուի Բախչինեան,  Հայերը Հիւսիսային, Կենտրոնական եւ Հարաւային Ափրիկէում, Պէյրութ - Haigazian Armenological Review. (2009). Artsvi Bakhchinyan, Armenians in North, Central and South Africa, Beirut. 

Հայկազեան Հայագիտական Հանդես. (2004).  Մահագրական, Պէյրութ - Haigazian Armenological Review. (2004). Beirut. 

Հայկական Հարցը Խաղախութեան Ժողովին Առջեւ. (19??).  Հայրենք Փրեսս. Պoստօն.

Հայ Դատ, 10-րդ դասարան.(2002).  հեղ. Ռուբինա Փիրումեան, Լոս Անջելես –Armenian Cause, 10th grade. (2002).author Rubina Peroomian.  Los Angeles. 

Հայ Դատ, 11-րդ դասարան. (1994).  հեղ. Ռուբինա Փիրումեան, Լոս Անջելես –Armenian Cause, 11th grade.(1994). author Rubina Peroomian.  Los Angeles. 

Հայ Դատ, 12-րդ դասարան. (1999). հեղ. Ռուբինա Փիրումեան, Լոս Անջելես –Armenian Cause, 12th grade. (1999). author Rubina Peroomian.  Los Angelges. 

Հայ ժողովրդի պատմություն, 7-8 դասարաններ. (1982).  Երևան - A history of Armenian nation, Textbook for 7-8 grades. (1982). Yerevan. 

Հայոց Պատմություն, 6-րդ դասարան. (2007). խմբ. Բ.Հ. Հարությունյան, Երևան, Մակմիլան Արմենիա - A history of Armenia, 6th grade. (2007). ed. B. Harutyunyan. Yerevan, Makmillan Armenia. 

Հայոց Պատմություն, 7-րդ դասարան. (2009). խմբ. Բ.Հ. Հարությունյան, Երևան, Մակմիլան Արմենիա - A history of Armenia, 7th grade. (2009). ed. B. Harutyunyan. Yerevan, Makmillan Armenia,  

Հայոց Պատմություն, 8-րդ դասարան.(2007). խմբ. Վ. Բարխուդարյան, Երևան, Մակմիլան Արմենիա - A history of Armenia, 8th grade. (2007). ed. V. Barkhudaryan. Yerevan, Makmillan Armenia.

Հայոց Պատմություն. 5-րդ դասարան. (2005). խմբ. Վ. Բարխուդարյան, Երևան, Լույս հրատարակչություն, - A history of Armenia, 5th grade (2005).ed. V. Barkhudaryan, Yerevan, Luys,  

Հայոց Պատմություն. 5-րդ դասարան. (1998). խմբ. Վ. Բարխուդարյան, Երևան, Լույս հրատարակչություն, - A history of Armenia, 5th grade. (1998).  ed. V. Barkhudaryan, Yerevan, Luys. 

Հայոց Պատմություն. 6-րդ դասարան.(1998). խմբ. Վ. Բարխուդարյան, Երևան, Լույս հրատարակչություն, - A history of Armenia, 6th grade. (1998). ed. V. Barkhudaryan, Yerevan, Luys.

Հայոց Պատմություն. 7-րդ դասարան. (2000). խմբ. Վ. Բարխուդարյան, Երևան, Լույս հրատարակչություն,- A history of Armenia, 7th grade. (2000). ed. V. Barkhudaryan, Yerevan, Luys.

Հայոց Պատմություն, 8-րդ դասարան.(2005). խմբ. Վ. Բարխուդարյան, Երևան, Լույս հրատարակչություն - A history of Armenia, 8th grade. (2005).ed. V. Barkhudaryan, Yerevan, Luys.

Հայոց Պատմությունը Համաշխարհային Պատմության Համատեքստում, 9-րդ դասարան. (2001). խմբ. Վ. Բարխուդարյան, Երևան, Զանգակ-97 - Armenian History in the Context of the World History, 9th grade. (2001). ed. V. Barkhudaryan, Yerevan, Zangak-97.

Հրանդ (Մելքոն Կիւրճեան). (1931). Ամբողջական Երկեր Ա. Պանդուխտի Կեանքէն.  Փարիզ. 

Հւիկօ, Վիքթոր. (1910). Իննսուն Երեք. Թարգմ. Աւետիս Գույումճեան. Ազգ տպագրատուն, Պոսթոն.

Ձ

Ձեռամատեան Միացեալ Նահանգաց. (1926). Հրատարակուած Դստերք Ամերիկեան Յեղափոխութեան Ազգային Ընկերութեան Կողմէ. Վաշինգթոն.

Ղ

Ղուկասեան Վազգեն (խմբ.).(2011). Գարեգին Ա. Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, Գարեգին Ա. Աստուածաբանական եւ Հայագիտական Մատենաշար Թիւ 11. - Ghukasyan,Vazgen (edt.). (2011). Karekin I: Catholicos of All Armenians. Karekin I theological and Armenological Studies Series.  

Մ

Մալխաս. (1935). Լուսադէմին, Հատոր Ա. Հայրենիք տպարան, Պոսթըն.

Մալխաս. (1933). Զարթօնք.  Ա. Հատոր. Հայրենիք տպարան, Պոստոն.

Մալխաս. (1933). Զարթօնք.  Բ. Հատոր. Հայրենիք տպարան, Պոստոն. (2 օրինակ)

Մալխաս. (1933). Զարթօնք.  Գ. Հատոր. Հայրենիք տպարան, Պոստոն.

Մալխաս. (1933). Զարթօնք.  Դ. Հատոր. Հայրենիք տպարան, Պոստոն.

Մալխաս. (1933). Զարթօնք.  Ե. Հատոր. Հայրենիք տպարան, Պոստոն.

Մայրենի Լեզու, Բ տարի - Mother tongue. Textbook for second grade. 

Մանուկեան Թորգոմ.(1978). Կոմիտասի Հանճարը, Նյու Յորք – Manoogian, Torkom. (1978). The  genius of Gomidas. New York. 

Մարգարեան, Արփիար. (1957). Մարգարտներու Շարան. Յուսաբեր տպարան, Գահիրէ.

Մարտիրոսյան, Հրաչ.  Հնդեվրոպական   “Երկնային Հայր, աստված” բառի հետքերը հայերենում (հոդված)- Martirosian, Hrach , Traces of Ido-Europian ‘Father Sky, God’ in Armenian (article). 

Մարտիրոսեան, Լեւոն. (1923). Նոր Աստուածներ. Տպարան Երտասարդ Հայսատան, Շիքակօ. 

Մարտիրոսեան, Լեւոն. (1919). Յակոբ-Յաբէթ. Հնչակեան Նահատակները. Երտասարդ Հայաստան տպարան.

Մարքս, Կարլ եւ Ֆրիդրիխ Էնգէլս. (1920). Մանիֆէստ Կօմունիստական Կուսակցութեան. X տպարան. 

Մելիք, Ալեքսանդր. (1917). Խորտակուած երկինքներ. Հայրենիք տպագարտուն, Պօսթըն.

Մեր Պատմությունը. 4-րդ դասարան. (1997). հեղ. Կարո Մոմճեան, Լոս Անջելես – Our History, 4th grade. (1997). author Karo Momchian.  Los Angeles. 

Մեր Պատմությունը. (1994). 4-րդ դասարան, հեղ. Կարո Մոմճեան, Լոս Անջելես – Our History, 5th grade, author Karo Momchian. (1994). Los Angeles. 

Մեր Պատմությունը,  6-րդ դասարան.(1997). հեղ. Կարո Մոմճեան, Լոս Անջելես – Our History, 6th grade. (1997). author Karo Momchian.  Los Angeles. 

Մեր Պատմությունը, 7-րդ դասարան. (1997). հեղ. Կարո Մոմճեան, Լոս Անջելես – Our History, 7th grade. (1997). author Karo Momchian.  Los Angeles. 

Մեր Պատմությունը, 8-րդ դասարան.(1997). հեղ. Կարո Մոմճեան, Լոս Անջելես – Our History, 8th grade. (1997). author Karo Momchian.  Los Angeles. 

Մեր Պատմությունը, 9-րդ դասարան. (2001). հեղ. Կարո Մոմճեան, Լոս Անջելես – Our History, 9th grade. (2001).author Karo Momchian.  Los Angeles. 

Մինաս, Լութֆի. (1918). Այգերգ. Հայրենիք տպարան, Պօսդըն.

Միքայէլեան, Արսէն. (1919). Քաղաքական Դէպքեր Հայոց Պատմութեան Մէջ. Հայրենիք տպարան, Բօստօն.

Մուհամմէտ. (1912).  Գուրան. Վառնա, Իրաւունք տպարան.

Յ

Յակոբեան, Կ.Տ. (19??(1913-1915)). Յուշիկք Զէյթունի. -  Hagopian, K.T. Reminiscences of Zeitun 

Ն

Նիկօլաեւ, Ա. (1906).  Կօօպերացիա. Թիֆլիզ.

Նորեան, Ա. (1917). Դրւագներ Հ. Յ.Դաշնակցութեան Գործունէութիւնից. Հայրենիք տպարան, Պօստոն.

Նոր Հայ, Շաբաթաթերթ, Բ տարի, Թիվ 5, Փետրվար 5, 1983 - Nor Hay/ Nor Hye Weekly. February 5, 1983. Vol. II, No. 5. Los Angeles: Nor Hye. 

Շ

Շահան Նաթալի. (1915).   Սէրի եւ Ատելութեան Երգեր. Հայրենիք Տպարան, Պօսթըն.

Շահէն. Ս.  (1918).  Քսան Կախաղաններ. Տպարան Երիտասարդ Հասատանի, Շիքակօ.

Շանթ, Լեւոն. (1925).  Մեր Անկախութիւնը.  Հայրենիք տպարան, Պոսթըն.

Շանթ, Լեւոն. (1917).  Հին Աստւածներ.  Հայտենիք տպագրութիւն,Պօսթօն.

Շառոյան Ռոլանդ.  (1979). Հարյուր Կռունկ, Երևան, –  Sharoyan, Roland, (1979). One hundred  cranes. Yerevan. 

Շիրազ Հովհաննես, (1978). Առակս Զի՞նչ Ցուցանե…, Երևան – Shiraz, Hovhannes,(1978).  What is the point of my moral sayings.  Yerevan. 

Ո

Ոսկեան, Համազասպ. (1950). Կարին ու Կարնեցին եի Կարնոց Վանքերը. Վիեննա, Մխիթարեան տպարան.

Չ

Չագմագճեան, Յ.Յ. (1914). Ամերիկահայ Նամականի. Երան տպարան, Պօսթըն.

Չարըգ, Ղազար. (1945). Մարզպետը-Լուսավոր Էջեր 1914-1918 Շրջանին. Ա եւ Բ հատոր, Տպարան Ազատ, Պէյրութ.

Չէօկիիրեան, Տիգրան. (1933). Վանքը, Հերոսը. Փարիզ.

Պ

Պարոնեան, Յակոբ. (1947). Խնդալով…  Հայրենիք տպարան, Պոսթըն.

Պարտիզեան, Ա. (1936). Հայ Եկեղեցիոյ Տագնապը եւ Անոր Պատասխանատուները. Հայրենիք տպարան, Պոսթըն.

Պերճուհի. (1932). Փոթորիկէն Վերջ. Փարիզ.

Պրիէօ, Էօժէն. (19..). Աւերուածները. Թարգմ. Տօքթ.Մ.Գ. Տէյիրմէնճեան, Հայրենիք տպարան, Պօսթօն.

Պրիէօ, Էօժէն.(19..). Աւերուածները. Թարգմ. Տէյիրմէնճեան. Հայրենիք տպարան, Պօսթօն.

Ս

Սեպուհ. (1925). Էջեր Իմ Յուշերէն.  Հայրենիք տպարան, Պոսթըն.

Սիինի Գրիգոր, (2005). Հայ Երաժշտությոիին, Երեւան - Suni, Grigor, (2005). Armenian Music, Yerevan.

Սփյուռք  ամսագիր, 1990-2007թթ.- Spurk magazine,1990-2007.  

Վ

Վահէ. (1907). Անջատիածները. Տպարան Հերմէս, Թիֆլիս.

Վրացեան, Ս. (1944). Հայրենիք Տարեգիրք-Տօնացոյց. Երկրորդ Տարի. Հայրենիք տպարան, Պոսթըն.

Վրացեան, Ս. (1945). Հայրենիք Տարեգիրք-Տօնացոյց. Երրորդ Տարի.  Հայրենիք տպարան, Պոսթըն.

Վրացեան, Ս. (1947). Հայրենիք Տարեգիրք-Տօնացոյց. Հինգերրորդ Տարի.  Հայրենիք տպարան, Պոսթըն.

Տ

Տանդէ Արիկիէրի. (1910). Աստուածային Կատագերգութիին, Դժոխք. Թարգմ. Արսէն Ղազիկեան. Վենետիկ-Ս. Ղազար, Մխիթարեն Տպագրութիին.

Տատրեան, Վահրամ. (1945). Դէպի անապատ (Փրցուած Էջեր Օրագրէս). Կոչնակ տպարան, Նիւ-Եորք.

Տեր-Գուլանյան Մերուժան, (1978). Սաղամո լիճը, Երևան  –Ter-Gulanyan, Meruzhan, (1978).  Lake Sagamo.  Yerevan. 

Տէր Կարապետեան, Գեղամ. (1931). Տարօնի Աշխարհ. Փարիզ. (2 օրինակ)

Տրդատեան, Տրդատ (1959). Յաղթը եի Յաղթեցիները,Պոսթըն, Տպարան “Հայրենիք”–Trdatian, Trdat,(1959). Yaght and people from Yaght. Boston.

Տ’օպինեէ, Մէռլ. (1895). Պատմութիւն Վեշտասաներորդ Դարու Բարեկարգութեանն ի Գերմանիա. Յակոբ Պօյաճեան տպագրութիւն, Կ.Պոլիս.

Ր

Րաֆֆի.(1906) Խամայի Մելիքութիինները, Ղարաբաղի Աստղագետը, Գաղտնիքն Ղարաբաղի. Վիեննա, Մխիթարեան տպարան.

Րաֆֆի. (1905). Խենթը, Ջալալէդդին. Վիեննա, Մախիթարեն Տպարան.

Րաֆֆի. (1905).  Խաչագողի Յիշատակարանը, Վիեննա, Մխիթարեան տպարան.

Րաֆֆի. (1895).  Զահրումար.  Տպարան  Յովհաննէս Մարտիրոսեանցի Օրբ. Փող. Թիֆլիզ. 

Րաֆֆի. (1903). Դավիթ Բէկ. Վիեննա, Մխիթարեան տպարան. (2 օրինակ)

Րըթհըրֆորտ, Ճ.Ֆ. (1929). Ազատութիւն. Դիտարանի Ս. Գրոց եւ տետրակի Ընկերութիւն, Նյու-Յորք.

Փ

Սրկ. Փանոյեան, Գէորգ (2009). Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Շարականներու Եղանակներու Խմբաւորում,  Ա հատոր,  Դրազարկ հրատարակչութիւն – Deacon Panoyan,Kevork, (2009). Classification of Hymns of the Armenian Apostolic Church, Drazark Press.

Սրկ. Փանոյեան, Գէորգ (2011). Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Շարականներու Հեղինակները V-XIV Դարեր, Լոս Անճելըս – Deacon Panoyan,Kevork, (2011). The Authors of the Hymns of the Armenian Apostolic Church V-XIV Centuries, Los Angeles.

Փափազեան, Վահան. (1950). Իմ Յուշերը, Հատոր I. Հայրենիք տպարան, Պոսթըն.

Ֆ

Ֆրիպըրկի Առնոլտ,(1983). Քաղուածներ Մօրմոնի Գիրքէն, – Friberg Arnold. Excerpts from Book of Mormon.(1983).

Books in Russian

Алексанян Арпеник,(2007) Сибирский дневник 1949-1954 гг., Ереван- Aleksanian Arpenik,(2007) Siberian Diary, Yerevan, National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Institute of  Archeology and Ethnography. 

Беридзе Т., Исмаилов Э., Папава В.,(2004) Центральный Кавказ и Экономика Грузии, Баку- Beridze T., Ismailov E., Papava V.,(2004) Central Caucasus and the economy of Georgia, Baku. 

Беридзе Т., Папава В.,( 2005), Очерки Полетической Экономии Посткоммунистического капитализма, Москва-  Beridze T., Papava V., (2005), Essays on the Political economy of the Post –Soviet Capitalism, Moscow. 

Казарян, Армен, (2007). Кафедральний сбор Сурб  Эчмиадзин, и восточнохристианское зодчество IV-VII веков, Москва -The Cathedral of Holy Ejmiacin and the Eastern Christian Architecture of the 4th – 7th Centuries. Moscow: Publishing Company. 

Books in Spanish

Artzruni, Ashot (2010). Historia Del Pueblo Armenio, Printed in Spain Barcelona.

Brisa Varela.(2008). Geografias De la Memoria, Languages, Desarraigos Y Reconstitucion Identitara En Situacion De Genocidio.  Buenos Aires, Argentina. 

Brisa Varela.(2002). La migracion Armenia en Argentina: La rupture del retorno. Buenos Aires, Argentina. 

Mouradian, Claire.(Ed) (2007). Virginie, Jija Mesropian, 1915, J’avais six ans en Armènie… 

List of Journals, Articles, and Books in French 

Agoudjaian, Antione (2006)   Les yeux brulants, Mémoire Des Arménianes Par Antione Agoudjaian Benveniste, E.Berberian, H. Revue Des Études Arméniennes. Tom XIV, Paris,1980. 

Benveniste, E. Revue Des Études Arméniennes. Tom X , Paris, 1973-1974.

Benveniste, E. Revue Des Études Arméniennes. Tom XI , Paris, 1975-1976. 

Bruneau, Michel. (2007) Arméniens Et Grecs En Diaspora: Approches Comparatives ; Actes Du Colloque Européen Et International Organisé À L'École Française D'Athènes (4 - 7 Octobre 2001). Athènes: École Française D'Athènes. Print.  (Photocopy of select materials) 

Documenti  Di  Architettura Armena , Academy of Sciences of the Armenian SSR. 

                              19 Gharabagh (1988)

                              18 Sevan (1987)

                              17 Gandzasar (1987)

                              16 Ptchni/Arudch (1986)

                              15 K’asakhi Vank’er (1986)

                              14 Amachu Noravank’ (1985)

                              13 Haghartzin (1984)

                              12 Ani (1984)

Garsoian, N.G.(direct). Revue Des Études Arméniennes, Tom 30. 2005-2007.

Hewsen  Robert H., Feydit, Frèdèric.  Histoire Des Armèniens. Editions Privat. 

Kayadjanian, Gaspard (Ed.). (2009).  Parev. Cote d’Azur

                            No 39; 2008 2 copies 

                            No. 42 2009 2 copies 

                            No.43 2009 2 copies

Les Reseaux Des Diasporas (The Networks of Diasporas). (1996). Kykem.

Ritter, Laurence (2007). La longue marche des Armèniens: Histoire et devenir d-une diaspora. Paris:Robert Laffont.

 Serrano, Silvia (2007). Géorgie: Sortie d’empire. Paris: CNRS Editions.

Zarifian, Julien(2010).  Revue arménienne, Des Qyestions contemporaines: Le Sud Caucase geopolitique Armenie, Azerbaidjan,Georgie.  Bibliotheque Nubar de l’UGAB, N.12, December.

List of  Books in Turkish 

Libaridina, Gerard J., (2005) Ermenilerin Devletlesme Sinavi.  Istanbul